16 December 2008

Polaroid inbox: Modern Tokio by Skorj

Type-665 (expired). Polaroid 600 SE.From the Modern Tokio series. Arigato!
photographer: Skorj
- check the previous one