04 March 2008

Praga shopwindows

photos by Szymon Kochański
taken in Warsaw district Praga

2 comments:

Anonymous said...

generous and vibrant photos
I love it

Anonymous said...

Thanks! :-)